BALCANICA SUPERIOR - regionalni brend istočne Srbije

Poziv za učešće u Regionalnoj platformi Regionalnog brenda istočne Srbije «Balcanica Superior»

S obzirom da je RARIS na stanovištu da je učešće širokog kruga zainteresovanih strana sa regiona ključno za uspeh regionalnog brendiranja, 13. novembra je upućen poziv organizacijama institucijama i pojedincima da uzmu učešće u radu Regionalne platforme brenda «Balcanica Superior».

U procesu uspostavljanja brenda, smatramo da je vrlo važno uključiti interese pojedinaca i organizacija sa našeg regiona. S tim ciljem, formiramo Regionalnu platformu, kao telo koje će imati savetodavnu i konsultativnu ulogu u procesu brendiranja.

RARIS je u poslednjih godinu dana sproveo niz aktivnosti na uspostavljanju regionalnog brenda istočne Srbije kojim će biti brendirani proizvodi i usluge sa našeg područja. Pored ostalog su definisani proizvodi i usluge koji mogu biti brendirani a na javnim konkursima su odabrani naziv brenda (Blacanica Superior) i znak brenda.

Naredni korak u uspostavljanju regionalnog brenda, nakon formiranja Regionalne platforme, je registracija brenda, odnosno podnošenje zahteva za zaštitu žiga Zavodu za zaštitu intelektualne svojine.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije i institucije da uzmu učešće u procesu brendiranja, da delegiraju svog predstavnika i tako budu deo Regionalne platforme.

Rok za dostavu imena učesnika Regionalne platforme je 21.11.2017.

Predlozi se dostavljaju elektronskom poštom.

 


Formirana Regionalna platforma brenda “Balcanica Superior”

U utorak, 24.10.2017. U Zaječaru je održan prvi sastanak Regionalne platforme brenda "Balcanica Superior". Na sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici zainteresovanih strana iz regiona - predstavnici opština, turističkih organizacija, muzeja, potencijalnih korisnika, obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva, predstavljene su dosadašnje aktivnosti na uspostavljanju Regionalnog brenda Balcanica Superior, kao i ideja o formiranju Regionalne platforme - mehanizam za formulisanje interesa zainteresovanih strana za sprovođenje procesa regionalnog brendiranja. 

Na sastanku, učesnici su upoznati sa ciljevima Regionalne platforme, načinu funkcionisanja, kao i poželjnom sastavu i osnovnim funkcijama regionalne platforme. Svi prisutni učesnici su pozvani da zvanično imenuju svoje predstavnike, koji bi bili članovi Platforme.
Učesnici su se složili da, u konsultaciji sa zainteresovanim stranama, RARIS treba da definiše spisak članova Regionalne platforme u skladu sa do sada iskazanim interesom za učešće u radu.

  


Odabran znak logoregionalnog brenda istočne Srbije “Balcanica Superior”

Konkurs za dizajn znaka (logo-a) regionalnog brenda istočne Srbije “Balcanica Superior” je zvanično okončan. RARIS je sproveo intenzivnu kampanju za ovaj konkurs koju je samo preko Facebook-a videlo više od 100.000 ljudi, Na konkursu je učestvovalo 134 dizajnera iz 4 zemlje sa ukupno 227 radova. Za zvanični logo brenda, žiri je izabrao rad slovenačkog dizajn studija“Felicijan Sedmak” iz Ljubljane:

Obrazloženje komisije možete pogledati OVDE.

Bazirajući se na drevnim motivima i nacionalnim šarama, glavni grafički element oličava duh Istočne Srbije. Pažljivo dizajniran sa skladnim i preciznim proporcijama, predstavlja sjajnu ravnotežu između tradicionalnog dizajna šara i modernih trendova u dizajnu.

Dalja manipulacija šarom izvorno inspirisanom drevnim slovenskim i vlaškim vezovima, omogućila je implementaciju inicijala Balcanica Superior "B" i "S" u formu u cilju pojačanja identiteta unutar dizajna.

Dizajn logotipa Balcanica Superior se sastoji od dve ključne komponente - grafičkog simbola i tekstualnog dela. Oba su dizajnirana sa velikom pažnjom da se međusobno nadovezuju i čine vizuelno jedinstvo celog logoa.

Tekstualni deo logoa Balcanica Superior sadrži mekše ali ubedljive karaktere, zasnovane na klasičnim rimskim slovima. Ovo savršeno odgovara latinskom korenu naziva i povezanosti istočne Srbije sa rimskom istorijom.

Još jedna klasična komponenta logoa Balcanica Superior je boja. Strasno crvena i stroga siva formiraju jedinstvo. Obe boje odražavaju prirodno i kulturno nasleđe regiona i zemlje.

Izjavu autora znaka možete pogledati OVDE

RARIS će uskoro podneti zahtev Zavodu za intelektualnu svojinu kako bi pravno zaštitio žig “Balcanica Superior”

Zahvaljujemo se svim učesnicima na konkursu koji su dostavili svoje predloge.

Posebnu zahvalnost izražavamo autorima Dunji Jovanović iz Šapca i Branislavu Markoviću iz Novog Sada čiji su radovi ušli u najuži izbor i koji od žirija dobijaju specijalna priznanja.


ZAŠTO REGIONALNI BREND?

Marketinški stručnjaci dele mišljenje da je brendiranje jedan od načina pomoću kog se postiže dominantna pozicija na tržištu. Regionalno brendiranje je u evropskim zemljama već davno prisutno, dok je u Srbiji bilo nekoliko pokušaja, koji nisu do kraja sprovedeni i nisu postigli značajnije rezultate. Značaj brendiranja za diferenciranje destinacijskog resursa još uvek nije dovoljno prepoznat.

Jedan od razloga zašto regionalni brendovi nisu prepoznati i nisu zaživeli u Srbiji je što je za uspešan proces brendiranja neophodno uključiti veliki broj aktera, imati posvećenu organizaciju koja vodi ceo proces i što je sam proces prilično kompleksan i dugotrajan. Kompleksnost procesa brendiranja leži upravo u tome što je satkan od neopipljivih elemenata i što zahteva interakciju svih faktora neke regije (stanovništvo, prirodne resurse, regulative, kulturne, socijalne i ekonomske faktore itd.).

Proces brendiranja zahteva zajednički, koherentan pristup tržištu, kroz niz marketinških aktivnosti, koji za krajnji cilj ima rast prodaje regionalnih proizvoda i vetar u leđa lokalnim proizvođačima i pružaocima usluga.

Regionalnom brendiranju neophodno je pristupiti strateški, kako bi se promocija i razvoj regiona uskladio sa mogućnostima, postojećom ponudom roba i usluga, a sve uvažavajući raspoloživa znanja, iskustvo i dostignuti nivo razvoja. Pozicioniranje jednog brenda ne sme se temeljiti na lažnom obećanju, ali mora iskoristiti najbolje od onog što je raspoloživo.  To je proces koji traži sprovođenje čitavog niza usklađenih i koordinisanih aktivnosti i ne završava se samo sa dizajnom logotipa i njegovom promocijom. Uspostavljanje regionalnog brenda podrazumeva da svi u regionu istočne Srbije koji su njime obuhvaćeni deluju u potpunoj koordinaciji.

Teoretičari marketinga smatraju da se u svetu, na početku 21. veka desila globalna promena. Ona podrazumeva da se fokus u privrednom razvoju seli sa nivoa države na nivo regiona. To, pomalo, liči na proces koji se desio u 15. i 16. veku, kada je celokupna ekonomska aktivnost bila koncentrisana oko gradskih regija. Na žalost, i u ovom procesu, kao i u mnogim drugim, Srbija kasni.

Tokom poslednjih dvadesetak godina regioni u razvijenom svetu postaju samosvojni i trude se da kroz niz aktivnosti istaknu svoje komparativne prednosti u odnosu na njima konkurentne regije. Regioni su iskoristili najbolja iskustva brendiranja industrijskih proizvoda i marketinga, ali uz fundamentalnu razliku, koja podrazumeva da regioni već imaju svoj identitet koji samo treba naglasiti, uz prisutnu mnogo kompleksniju arhitekturu i hijerarhiju.

U razvoju regionalnog brenda, region istočne Srbije mora da odgovori na značajne ekonomske, socijalne i tehnološke promene koje se dešavaju u okruženju. Šire okruženje istočne Srbije i unutrašnje i međunarodno, prolazi kroz vrlo osetljivu zonu tranzicije i značajno se razlikuje u odnosu na period od pre nekih desetak godina:

 • Susedne Bugarska i Rumunija su sada članice EU
 • Globalizacija je dodatno intenzivirana, drugi regioni odmiču u stepenu razvoja, konkurencija robe i usluga je sve veća
 • Fondovi iz javnog sektora su sve manji, privatne investicije postaju sve rizičnije
 • Tehnologija se rapidno razvija, naročito IT sektor i društvene mreže
 • Druge države i regioni su znatno razvijeniji, a u okruženju ima puno turističkih destinacija koje su znatno poznatije
 • Takozvana „Generacija Y“ ili „milenijumska demografska grupa“ (rođeni posle 1980), počinju značajno da oblikuju stilove i lokacije
 • Postoji intenzivno pomeranje populacije ka urbanim sredinama (gradovima) i to je svetski trend

Što se tiče regiona istočne Srbije, on je u mnogo čemu u podređenom položaju u odnosu na ostale delove Srbije (niži nivo razvijenosti, slabija saobraćajna povezanost, depopulacija…). Proces pristupanja Evropskoj uniji je na dugom štapu, sa neizvesnim ishodom, a uslovi za privlačenje investicija i kapitala, kao i za ozbiljniji povratak stanovništva vrlo su neizvesni.

U takvim uslovima, neophodno je preduzeti one aktivnosti koje će regionu istočne Srbije omogućiti da sam preduzme korake u smislu da preuzme odgovornost za sopstvenu budućnost. Formiranje i uspostavljanje regionalnog brenda istočne Srbije samo je jedan korak napred u tom smislu, ali je on neophodan iz nekoliko razloga:

 • Učiniti region istočne Srbije prepoznatljivijim i pozicionirati ga na domaćem, a u kasnijim fazama i na međunarodnom tržištu
 • Istaknuti konkurentske prednosti regiona istočne Srbije
 • Zainteresovati potrošače za regionalne proizvode i usluge; forsirati „želju“ kupaca da kupuju „svoje“ proizvode.
 • Definisati paletu proizvoda i usluga koja garantuje određeni kvalitet.

KOJE SU KORISTI OD BRENDA?

Na osnovu iskustava koja su imali regioni sa pozamašnim vremenskim stažom u regionalnom brendiranju od uspostavljanja brenda, za očekivati je da region istočne Srbije u budućnosti postigne više pozitivnih efekata od brendiranja. Ovde se ne misli samo na to da će određeni proizvođači, odnosno pružaoci usluga, dobiti oznaku na svom proizvodu/usluzi koja je pokazatelj i garant određenog nivoa kvaliteta, već na čitav niz pozitivnih efekata po kompletnu privredu istočne Srbije.

Sam region imaće koristi na sledeće načine:

 • Diferenciranje regiona istočne Srbije od konkurentnih regija;
 • Diferenciranje proizvođača i pružaoca usluga iz istočne Srbije od proizvođača i pružaoca usluga konkurentnih regija;

Najuočljiviji benefit imaće privrednici. Konkretno, preduzetnici, odnosno privredna društva, proizvođači regionalnih proizvoda i pružaoci usluga sa teritorije istočne Srbije, ostvariće sledeće benefite:

 • Značajno veća vidljivost brendiranih proizvoda i usluga (proizvodi označeni brendom imaće dodatni publicitet i biće dodatno reklamirani, pa samim tim i vidljiviji);
 • Bolja i kvalitetnija promocija proizvođača, odnosno pružalaca usluga uz minimalne dodatne troškove (troškovi za naknadu za korišćenje brenda, biće značajno niži u odnosu na troškove koje bi pojedinačna preduzeća morala da ulože u marketing, a efekat zajedničke promocije biće značajno veći);
 • Benefit od publiciteta koji će sobom nositi regionalni brend (reklamiranje brenda podrazumeva i reklamiranje pojedinačnih proizvoda i usluga, a samo korišćenje brenda pozicioniraće proizvod ili uslugu bolje u odnosu na konkurenciju);
 • Stalno eksterno praćenje kvaliteta proizvoda/usluge (kontrola ispunjenosti uslova za korišćenje brenda, podrazumeva i kontrolu samog proizovoda, odnosno usluge i to eksterno, što će biti dodatni stimulans za stalno unapređenje kvaliteta);
 • Mogućnost umrežavanja (povezavinja i sinergijski efekat sa drugim korisnicima brenda);
 • Približavanje tržištu (marketinške aktivnosti na promociji brenda približiće i pojedinačne proizvode i usluge kupcima);
 • Mogućnost da proizvođači, odnosno pružaoci usluga, kroz samovrednovanje, bolje sagledaju sopstvene propuste i značajnije unaprede svoj proizvod/uslugu, kao i procese;
 • Rast tražnje za proizvodima i uslugama sa regiona, kao reakcija na globalizaciju proizvodnje i snabdevanja (snažna kampanja i promocija brenda zasnivaće se na principu „kupujmo proizvod ili uslugu čije poreklo znamo, umesto uvoznih proizvoda sumnjivog porekla i kvaliteta“);
 • U kasnijim fazama bolja saradnja sa velikim trgovinskim lancima i mogućnost prodaje kroz specijalizovane prodavnice, odnosno jasno obeležene sekcije u većim trgovinskim objektima (namera je da se u narednim fazama stvore mogućnosti za otvaranje specijalizovanih prodavnica u većim gradovima koje bi prodavale samo one proizvode koji nose oznaku regionalnog brenda, odnosno otvaranje posebnih odeljaka, sekcija u većim trgovinskim lancima);
 • Otvaranje novih radnih mesta (rast tražnje za proizvodima sa oznakom regionalnog brenda, nužno će nametnuti i potrebu za širenjem kapaciteta i dodatnim investicijama, što će, zajedno, imati pozitivnog uticaja na ukupnu regionalnu ekonomiju);
 • Veće zadovoljstvo potrošača (stalno praćenje i kontrola kvaliteta, stvoriće veće poverenje u proizvode (usluge) koje na sebi nose oznaku regionalnog brenda, pa će kroz veće zadovoljstvo potrošača i lojalnost proizvodima (uslugama) biti veća).

Benefit od uvođenja regionalnog brenda nije samo na strani proizvođača, odnosno pružalaca usluga, već i na strani kupaca. Značaj brenda za kupce ogleda se u sledećem:

 • Identifikacija – kupci se identifikuju sa određenim proizvodom, odnosno uslugom i smatraju je „svojom“, te će se vezati za nju i u psihološkom smislu dobiti značajniju satisfakciju od pukog zadovoljenja potrebe;
 • Praktičnost – u moru ponude, kupac će jednostavnije odabrati proizvod, odnosno uslugu koja je jasno obeležena određenom markicom, jer u nju ima poverenje;
 • Garancija – brend garantuje određeni nivo kvaliteta koji se stalno prati i kontroliše;
 • Kontinuitet – brend garantuje da će određeni proizvod, odnosno usluga biti duže vremena i u kontinuitetu dostupan;
 • Hedonizam – vezanost za brend čini kupovinu zadovoljstvom, a ne samo zadovoljenjem potrebe;
 • Etičnost – brend garantuje određeni nivo etičnosti, koja se, kao i kvalitet, konstantno proverava i prati;
 • Jasna prepoznatljivost, upoznatost s ponudom, jednostavno traženje;
 • Garancija ujednačenosti kvaliteta tokom vremena i nezavisno od mesta kupovine;
 • Sigurnost kupovine odgovarajućeg proizvoda (najboljeg sa stanovišta očekivane vrednosti za kupce – tj., prema mišljenju kupca najbolji odnos cene i kvaliteta);
 • Potvrda i projektovanje ličnog, željenog imidža kupca;
 • Zadovoljstvo ostvareno putem poznatosti i intimnosti s brendom tokom vremena;
 • Zadovoljstvo povezano s atraktivnošću brenda, odlikama njegovog identiteta i celokupnom komunikacijom;
 • Zadovoljstvo temeljeno na društveno odgovornom ponašanju brenda, vezano za širu društvenu dobit.

 

 Regionalni brend istočne Srbije podržava projekat