Podrška MSPP – SSU – Standardizovani set usluga

RARIS kao Akreditovana regionalna razvojna agencija (ARRA) realizuje standardizovani set usluga, koji se sastoji iz pet grupa usluga: informacije, promocije, obuke, savetodavne usluge, i mentoring. Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, zadruga i klastera, kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike, zadruge i klastere, usluge iz ovog programa su besplatne.

Informacije

RARIS sektoru malih i srednjih preduzeća pruža informacije u vezi sa:

 1. započinjanjem poslovanja i testiranjem poslovne ideje;
 2. nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu;
 3. dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);
 4. pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama;
 5. podrškom koju mogu dobiti kroz program „Evropska mreža preduzetništva“(EEN mreža) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, prenos tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;
 6. poslovnim udruživanjem MSPP – osnivanje i rad klastera, poslovnih udruženja i zadruga;
 7. inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;
 8. standardima kvaliteta;
 9. pronalaženjem poslovnih partnera;
 10. specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 11. poslovnim i inovativnim inkubatorima;
 12. poslovanjem sektora MSPP, zadruga i klastera;

Promocije

RARIS organizuje i učestvuje u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.
Promotivna aktivnost podrazumeva organizovanje događaja i to: radionice, info dana ili drugog javnog skupa na kome se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

Obuke

RARIS nudi postojećim i potencijalnim MSPP sledeće obuke:

 1. obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od dva dana);
 2. priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);
 3. finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);
 4. izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);
 5. marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);

RARIS takođe u ponudi ima i sledeće opcione obuke, u skladu sa interesom korisnika:

 1. pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje (u trajanju od dva dana);
 2. elektronsko poslovanje (u trajanju od jednog dana)
 3. inovacije (u trajanju od jednog dana);
 4. priprema za Jedinistveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);
 5. informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jednog dana); 6. investiciona spremnost (u trajanju od dva dana);

Savetodavne usluge

Savetodavne usluge koje RARIS pruža u okviru ovog programa su:

 1. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj RS i za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 2. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj RS;
 3. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija;
 4. podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge;

Mentoring

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima koja se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak.

Predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, preduzeće je u stanju da prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veći o povremenih i kratkoročnih saveta.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo