Podrška MSPP – SSU – Standardizovani set usluga

RARIS kao Akreditovana regionalna razvojna agencija (ARRA) realizuje standardizovani set usluga, koji se sastoji iz pet grupa usluga:

 • informacije,
 • promocije,
 • organizacije događaja,
 • terensku kontrolu,
 • obuke,
 • savetodavne usluge,
 • mentoring.

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, zadruga i klastera, kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike, zadruge i klastere, usluge iz ovog programa su besplatne.

Informacije

RARIS sektoru malih i srednjih preduzeća pruža informacije u vezi sa:

 1. započinjanjem poslovanja i testiranjem poslovne ideje;
 2. nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu;
 3. dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);
 4. pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama;
 5. podrškom koju mogu dobiti kroz program „Evropska mreža preduzetništva“(EEN mreža) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, prenos tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;
 6. poslovnim udruživanjem MSPP – osnivanje i rad klastera, poslovnih udruženja i zadruga;
 7. inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;
 8. standardima kvaliteta;
 9. pronalaženjem poslovnih partnera;
 10. specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 11. poslovnim i inovativnim inkubatorima;
 12. poslovanjem sektora MSPP, zadruga i klastera;

Promocije

RARIS organizuje i učestvuje u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.
Promotivna aktivnost podrazumeva organizovanje događaja i to: radionice, info dana ili drugog javnog skupa na kome se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

Organizacije događaja

RARIS organizuje i učestvuje u aktivnostima i događajima koji se odnose na promociju ženskog preduzetništva. svakog prvog ponedeljka u mesecu organizuju dan otvorenih vrata za žene preduzetnice, a svaki naredni ovakav događaj organizuju u drugoj JLS koju pokriva ARRA.

Terenska kontrola

Terenska kontrola se sprovodi u okviru programa koje Ministarstvo sprovodi u saradnji sa Fondom i Razvojnom agencijom i to:

a) Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini („Službeni glasnik RS”, broj 5/20), Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/21), Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2022. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/22);

b) Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini („Službeni glasnik RS”, broj 5/20), Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini („Službeni glasnik RS”, br. 5/2 i 44/21) i Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/22);

v) Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini („Službeni glasnik RS”, br. 5/20 i 66/20), Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini („Službeni glasnik RS”, br. 5/21, 41/21 i 79/21) i Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini („Službeni glasnik RS”, br. 33/22 i 144/22);

g) Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini („Službeni glasnik RS”, broj 5/21) i Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/22).

Obuke

RARIS nudi postojećim i potencijalnim MSPP sledeće obuke:

 1. Obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od 2 dana);
 2. Obuka za žene preduzetnice (u trajanju od 2 dana);

RARIS takođe u ponudi ima i sledeće opcione obuke, u skladu sa interesom korisnika:

 1. Priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost (u trajanju 1 dan);
 2. Finansijsko upravljanje (u trajanju 1 dan);
 3. Izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju 1 dan);
 4. Marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);
 5. Pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje (u trajanju 1 dan);
 6. Elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju (u trajanju 1 dan)
 7. Inovacije (u trajanju 1 dan);
 8. Priprema za Jedinistveno evropsko tržište (u trajanju 1 dan);
 9. Učešće MSP u javnim nabavkama (u trajanju 1 dan)

Savetodavne usluge

Savetodavne usluge koje RARIS pruža u okviru ovog programa su:

 1. pomoć u pripremi dokumentacije i izradi poslovnog plana pri prijavi za programe koji se odnose na početnike, žene i mlade kod Fonda za razvoj Republike Srbije;
 2. pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 3. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;
 4. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija, osim programa koji se odnose na početnike, žene i mlade kod Fonda za razvoj Republike Srbije;
 5. savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja - razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);
 6. savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);
 7. savetodavne usluge kod prijave za EU program HorizonEurope;

Mentoring

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima koja se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak.

Predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, preduzeće je u stanju da prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida kontinuirane savetodavne usluge daleko veći o povremenih i kratkoročnih saveta.

Terenska kontrola

Terenska kontrola se sprovodi u okviru programa koje Ministarstvo sprovodi u saradnji sa Fondom i Razvojnom agencijom i to:

 1. Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju
 2. Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte
 3. Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme
 4. Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade

Pored terenske kontrole, RARIS po potrebi i nalogu Fonda, vrši i prikupljanje dokumentacije od korisnika sredstava radi pravdanja namenskog korišćenja sredstava dobijenih po programima koji se odnose na: podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte i podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade.

RARIS vrši i prethodnu kontrolu zahteva za dodelu bespovratnih sredstava po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, kao i programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade.

Paket usluga za mlade i žene preduzetnice

 1. Paket usluga za mlade koje RARIS nudi mladima u okviru ovog programa podrazumeva pomoć stručnog lica mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 – 35 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obuke ‘’Obuka za početnike u poslovanju’’, jedna ili više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.
 2. Paket usluga za žene preduzetnice koje RARIS nudi ženama preduzetnicama u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica privrednom subjektu čiji je osnivač ili vlasnik žena, ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (min. 51%) i jedan od zakonskih zastupnika. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedna ili više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati. Obuka ‘’Obuka za početnike u poslovanju’’ je obavezna za preduzetnice koje su registrovane u APR najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo