SWOT analiza

Naziv SWOT analize nastao je kao akronim, kombinacijom početnih slova 4 grupe faktora, koji deluju iz internog i eksternog okruženja:

 • Strengths – snage 
 • Weaknesses – slabosti
 • Opportunities – šanse 
 • Threats – pretnje

SWOT analiza pomaže u određivanju kompanijskih resursa i mogućnosti prema pretnjama i šansama iz okruženja.

SWOT analiza može da bude veoma subjektivna, ali dodavanjem težinskih kriterijuma svakom faktoru uvećava se vrednost analize. Popunjavanje matrice SWOT pomaže u izboru najbolje strategije. Na slici je prikazana SWOT matrica sa odrednicama u svakoj grupi faktora koju kompanija treba da proceni.

Karakteristike SWOT analize:

 • Jednostavnost: SWOT analiza je jednostavna jer njena uspešna primena ne zahteva intenzivnu obuku ili tehničke veštine, za uspešnu primenu je neophodno samo razumevanje prirode kompanije i grane u kojoj kompanija posluje.
 • Fleksibilnost: SWOT analiza je fleksibilna čak do te mere da može da uveća kvalitet organizacionog strateškog planiranja čak i ako ne postoji obiman marketing informacioni sistem.
 • Integracija i Sinhronizacija: SWOT analiza dozvoljava marketing menadžerima da integrišu i sinhronizuju različite informacije, koje su kvantitativne i kvalitativne prirode.
 • Saradnja: SWOT analiza može da pospeši saradnju između menadžera iz različitih funkcija.

SWOT strateška analiza

Prva dva elementa SWOT analize (S i W) se odnose na interne osobine.

 1. Odredite svoje snage

Snage mogu da dođu iz mnogih izvora, uključujući članove tima, proizvodnu liniju, bankovni račun, proizvodni proces, patente, tržišni udeo. Kako bi definisali svoje snage sebi postavite navedena pitanja.

Proizvodi:

 • Koje relevantne resurse kompanija ima, poput patenata, vlastitog softvera, distributivnih kanala, proizvodnog sistema?
 • Da li kompanija upravlja svojim inventarom na efekasan način?
 • Da li kompanija ima jake brendove?
 • Kakav je tržišni udeo kompanije i različitih proizvodnih linija?

Ljudi

 • Da li kompanija ima snažan tim veštih zaposlenih?
 • Da li imamo zaposlene sa veštinama koje su jedinstvene u grani?

Performanse

 • Šta je to što kompanija radi dobro?
 • Šta drugi ljudi vide kao snagu kompanije?
 • Koji su glavni uspesi kompanijskih prihoda i profita?
 • Da li je kompanija prikazala sposobnost da se prilagodi promenama?
 • Da li su marketing i reklamni programi efektivni?
 • Da li kompanija na efektivan način koristi informacione tehnologije?

 

 1. Odredite svoje slabosti

Nemojte dozvoliti da se ovaj deo procesa pretvori u neprijatno “upiranje prstom”. Fokusirajte se na korene dugoročnih problema, a ne na pojedinačne greške ili neuspehe. Uzmite u obzir navedena pitanja kada budete procenjivali svoje slabosti:

Proizvod

 • Koja je najmanje produktivna proizvodna linija kompanije?
 • Koje proizvode ili usluge nude konkurenti a vi ne nudite?
 • Da li je linija proizvoda odsutna na bilo kom proizvodnom segmentu?

Ljudi

 • Da li vaša kompanija obezbeđuje dobru uslugu kupcima?
 • Da li članovima tima nedostaju vitalne veštine?
 • Koliko su jake veštine komuniciranja članova tima i vođa timova?

Performanse

 • Šta kompanija loše radi ili ne radi uopšte?
 • Da li je kompanija iznela na tržište nove ideje ili proizvode?
 • Da li kompanija gubi od konkurencije na tehnološkom frontu?
 • Kakve zamerke nam često daju potencijalni klijenti ili kupci?
 • Da li proizvodni proces neefektivan ili zastareo?

Analiza snaga i slabosti

Snage i slabosti postoje u kompaniji ili u ključnim odnosima između kompanije i njenih kupaca ili drugih organizacija (npr. karike u lancu-kanalu, dobavljači, partneri, kooperanti, i dr.).

Snaga je značajna samo kada može da zadovolji potrebe kupaca. Kada je ovo slučaj, snage postaju sposobnosti. SWOT analiza koja je fokusirana na kupce takođe može da otkrije kompanijske potencijale.

Dok neke slabosti mogu da budu bezazlene, one koje se odnose na određene potrebe kupaca treba da se minimizuju ako je to moguće.

Uloga internog dela SWOT analize je da odredi gde su resursi dostupni ili nedostaju kako bi snage i slabosti mogle biti uočene. Tada menadžeri mogu da razviju marketing strategije koje odgovaraju ovim snagama sa šansama i na taj način mogu da stvore nove sposobnosti, koje će tada biti deo daljih SWOT analiza. Menadžment takođe može da razvije strategije kako bi ojačali slabosti kompanije, ili može da pronađe način da minimizuje negativne efekte navedenih slabosti.

 1. Odredite svoje šanse

Ovaj deo analize se bavi eksternim snagama, uključujući drušveno-ekonomske, političke, ekološke, tehnološke i demografske promene koje mogu da imaju uticaj na vašu kompaniju. Uzmite u obzir sledeća pitanja kada preispitujete svoje šanse:

Proizvod

 • Koje nove potrebe kupaca bi kompanija mogla da ispunjava?
 • Koju nišu su konkurenti ispustili?
 • Da li proizvodna linija kompanije ima praznina?
 • Da li postoji šansa da se zahteva bolja cena od dobavljača?
 • Da li postoji mogućnost da se brend proširi na srodna područja?

Ljudi

 • Da li možete da započnete stimulativne planove kako bi povećali performanse zaposlenih?
 • Da li postoji program obuke i treninga koji će unaprediti veštine zaposlenih?

Performanse

 • Koje su promene na političkom i društvenom planu koje mogu prerasti u šanse?
 • Da li postoji nova tehnologija koja može da unapredi poslovanje?
 • Da li postoji mogućnost preuzimanja koje nije skupo?
 • Da li se mogu indentifikovati novi ekonomski trendovi na osnovu kojih kompanija može da zadobije korist?
 1. Odredite svoje pretnje

Pretnje mogu da budu teške za definisanje, tako da ovaj deo analize može da bude najteži za izvršavanje.

Proizvod:

 • Da li je bilo koji od proizvoda kompanije izložen pretnjama konkurencije?
 • Da li bilo koja od novih tehnologija preti da učini neki od proizvoda zastarelim?

Ljudi:

 • Može li kompanija da privuče i da zadrži zaposlene ako je to potrebno?
 • Da li postoje komunikacioni problemi koji često guše nove inicijative?

Performanse:

 • Koji su negativni ekonomski trendovi?
 • Koji su negativni politički i društveni trendovi?
 • Sa kojim preprekama se suočava kompanija?
 • Da li kompanija ima problemesa dugovanjima ili sa gotovinskim tokovima?
 • Gde se nalaze konkurenti koji prete da ugroze kompanijsku poziciju?

Analiza šansi i pretnji

Ignorisanje eksternog okruženja predstavlja grešku koja može da rezultira neefikanom organizacijom koja nije više efektivna kada promene u eksternom okruženju ometaju sposobnost kompanije da isporuči vrednost ka njenim ciljnim kupcima. Navedene promene mogu da se dese srazmerno prema ukupnom tržišnom rastu i u konkurentskom, ekonomskom, političkom/pravnom, tehnološkom, ili društvenom okruženju. Promene u internoj organizacionoj strukturi mogu da stvore interne slabosti koje moraju da se uzmu u obzir.

 

  INTERNI FAKTORI
 SNAGE (S)  SLABOSTI (W)
   
    
 ŠANSE (O)  OPASNOSTI (T)
  EXTERNI FAKTORI

 

Za više informacije pratite ponuđene linkove: LINK 1LINK 2, LINK 3

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo