Dosadašnje aktivnosti na realizaciji Projekta

 • Lokacija regionalne deponije – Halovo 2, je određena pored postojećeg smetlišta “Halovo”, 4. oktobra 2006.
 • Lokalne samouprave iz Borskog i Zaječarskog okruga su nakon toga potpisale „Sporazum o namerama za uspostavljanje regionalne saradnje upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u Borskom i Zaječarskom upravnom okrugu“. Ovim  Sporazumom je ustanovljeno i Regionalno koordinaciono telo.
 • Potom je potpisan „Sporazum o zajedničkoj izgradnji i korišćenju sanitarne deponije“ 27. aprila 2007. u Sokobanji, kojim je potvrđena odabrana lokacija za izgradnju regionalne deponije i dogovoreno zajedničko finansiranje dalje realizacije projekta, proporcionalno u odnosu na broj stanovnika svake lokalne samouprave
 • Kasnije, iz zajedničkog regiona za upravljanje otpadom izlazi opština Sokobanja, koja svoje rešenje upravljanja otpadom traži dalje u saradnji sa gradom Niš, a regionu se priključuje opština Majdanpek;
 • Tokom 2007. godine, tada formirana Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije – RARIS je dobila mandat da dalje sprovodi realizaciju projekta izgradnje regionalne deponije.  Stručnjaci iz RARIS su pripremili predlog projekta i predložili projekat za finansiranje od strane NIP 2008. Projekat je prihvaćen od strane NIP 2008 i finansiran sa 29 miliona dinara za godinu 2009.;
 • Tokom 2009. sredstvima NIP i uz stalnu podršku tadašnjeg Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, u okviru sprovođenja projekta izrađena sledeća dokumentacija od strane Departmana za inženjering životne sredine Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu:
  • regionalni plan upravljanja otpadom,
  • prethodna studija opravdanosti,
  • generalni projekat izgradnje regionalne deponije Halovo,
  • analize i usaglašavanja postojećih planova upravljanja otpadom,
  • koncept plana detaljne regulacije i
  • nacrt plana detaljne regulacije
 • Paralelno je RARIS obezbedio dodatna sredstva za reviziju regionalnog plana usled uključenja opštine Majdanpek, zatim za stratešku procenu regionalnog plana upravljanja otpadom, kao i za izradu katastarsko-topografske podloge.
 • RARIS je nakon toga sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja i Projektom „Project Preparation and Technical Assistance Facility to Reinforce Administrative Capacity in Serbia“ postigao dogovor da se preostala dokumentacija za izgradnju regionalne deponije Halovo finansira sredstvima IPA. Tokom 2011. urađena je i sledeća dokumentacija: 
  • nacrt idejnog projekta izgradnje regionalne deponije Halovo i opštinskih "transfer stanica" otpada, prema domaćoj legislativi;
  • izveštaj o obavljenim hidrološkim i geotehničkim istraživanjima;
  • nacrt studije opravdanosti izgradnje regionalne deponije Halovo i opštinskih "transfer stanica" 
  • nacrt analize uticaja na životnu sredinu.
 • Plan detaljne regulacije Halovo je usvojen 31. maja 2012. godine.
 • Sredinom 2013. godine Regionalni plan upravljanja otpadom Halovo nije dobio saglasnost, odnosno odbijen je od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine jer nije izrađen Izveštaj o strateškoj proceni uticaja sa Izveštajem o učešću zainteresovanih strana
 • Sredinom 2014 godine je ponovo iniciran nastavak projekta Halovo. Na predlog RARIS-a Gradsko veće grada Zaječara je donelo Odluku o formiranju Operativnog tima za realizaciju projekta. Operativni tim je uspostavio dobru komunikaciju sa resornim Ministarstvom, prikupio iskustva više operativnih deponija i pripremio sastanak Koordinacionog odbora.
 • Prvi sastanak Koordinacionog odbora je održan 31. jula u Zaječaru. Donete su Odluke o pristupanju izradi novog obavezujućeg Sporazuma o zajedničkoj izgradnji i korišćenju regionalne deponije i Odluka o formiranju Radne grupe za izradu međuopštinskog Sporazuma.
 • RARIS je pripremio nacrt novog medjuopštinskog sporazuma koji je radna grupa usaglasila
 • Drugi sastanak Koordinacionog odbora je održan 2 oktobra i na njemu je usvojen predlog  Sporazum o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između grada Zaječara i opština Majdanpek, Kladovo, Bor, Negotin, Knjaževac i Boljevac. Sporazum je poslat na usvajanje Skupštinama jedinica lokalne samouprave. Skupštine svih 7 jedinica lokalne samouprave su sporazum usvojile u periodu oktobar – decembar.
 • Sporazum o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između grada Zaječara i opština Majdanpek, Kladovo, Bor, Negotin, Knjaževac i Boljevac je svečano potpisan 15-og decembra na trećem sastanku Koordinacionog odbora u prisustvu predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
 • Prvi sastanak novog Koordinacionog odbora je održan 28 januara 2015-te godine. Na njemu su usvojeni Poslovnik o radu, Finansijske procedure i Akcioni plan za realizaciju Sporazuma
 • Na bazi potpisanog Sporazuma i odluke Kooridnacionog odbora, RARIS je 3. aprila 2015. raspisao tender za izradu novog Regionalnog plana upravlјanja otpadom. Na tenderu je odabran Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada za izradu Regionalnog plana upravlјanja otpadom, Ugovora za njegovo sprovođenje i Strateške procene uticaja regionalnog plana upravlјanja otpadom na životnu sredinu.